Vinaora Nivo Slider


WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

                   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. dotyczące tegorocznej edycji Rządowego programu pomocy uczniom " Wyprawka szkolna" zostało opublikowane dnia 21 czerwca 2012 r. w Dzienniku Ustaw poz. 706 i obowiązuje od dnia 6 lipca 2012 r.

Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2012/2013 będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną:

  • w klasach I-IV szkoły podstawowej,
  • w klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum

Programem będą także objęci uczniowie:

  • słabo widzący,
  • niesłyszący,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej,
  • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnym przysługuje uczniom:

1) pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm. ) tj. 351 zł. z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

2) klasy I szkoły podstawowej i klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzi, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. poz. 992 z późn. zm.) t.j. 504 zł.

3) pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego ( dochód przekracza 351 zł na osobę w rodzinie) w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia , przemocy w rodzinie , bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 

Dofinansowanie do zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:

a)180 zł uczniów klas I-III szkoły podstawowej

b)210 zł dla uczniów szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

c)   325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum.

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 15 listopada 2012 r.

           Rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy składają wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. Ostateczny termin składania wniosków zgodnie z Zarządzeniem Nr 193/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lipca 2012 r. ustala się do dnia 10.09.2012 r.

                                                                                                                        

Zespół Szkół w Bronikowie

 

 

 

Wniosek dofinansowanie podręczników niepełnospraswni

Wniosek dofinansowanie podręczników